Výstupy projeKtu

Očekávané výstupy projektu

0
Splněných výsledků
0
Očekávaných výsledků
Technické podklady a metodiky
0
0
Souhrnné výzkumné zprávy
0
0
Články v odborných časopisech
0
0
Certifikovaná metodika
0
0
Ověřená technologie
0
0
SS03010302-V1 (Vsouhrn)

Souhrnná výzkumná zpráva o možnostech zvyšování využití stavebních a demoličních odpadů ve stavebnictví

Plánovaný termín dosažní výsledku: 12/2021
Výsledku dosaženo: 12/21

Výzkumná zpráva má za cíl shrnout aktuální stav poznání v oblasti využívání stavebních recyklátů a to z pohledu domácí stavební praxe, ale i zkušeností dobré praxe v Evropě, včetně zahrnutí trendů a politik, kterými se EU aktuálně ubírá a bude ubírat. Zpráva bude akcentovat možnosti a řešení pro maximalizaci využití recyklace a opětovného použití SDO. Bude identifikovat bariéry a shrne doporučující kroky a další nezbytná opatření, aby se posilovala a rozvíjela maximalizace recyklování SDO.

Dokumenty k výsledku: --

SS03010302-V2 (O)

Podklady pro technický předpis pro posuzování vlastností recyklovaného kameniva do betonu - navázaný na přípravu normy pro recykláty do betonů

Plánovaný termín dosažní výsledku: 12/2021
Výsledku dosaženo: 12/21

Technický předpis, který umožní posoudit vlastnosti materiálů, resp. výrobků, na bázi betonu s využitím recyklovaného kameniva získaného ze stavebních a demoličních odpadů. Součástí výstupu bude popis výroby vzorků z recyklovaným kamenivem v betonu a popis zkoušek, které budou prováděny, a to včetně limitních hodnot pro jednotlivé zkoušky. Součástí bude i popis uložení vzorků po jejich vyrobení atd.

Dokumenty k výsledku: --

SS03010302-V3 (JSc)

Současné možnosti zvyšování využití stavebního a demoličního odpadu ve stavebnictví

Plánovaný termín dosažní výsledku: 12/2021
Výsledku dosaženo: 09/21

Odborný článek publikovaný v časopisu WASTE FORUM. článek je zaměřený na současné trendy ve stavebnictví, které jsou spojeny s využitím stavebního a demoličního odpadu, a to opětovně ve stavebnictví, jak v pozemním stavitelství, tak v dopravní infrastruktuře. V souladu s principy udržitelného rozvoje jsou hledány další moderní a perspektivní způsoby na efektivní využití stavebního a demoličního odpadu.

Dokumenty k výsledku: článek v pdf (z webu wasteforum.cz)

SS03010302-V4 (O)

Podklady pro legislativní úpravy využívání strusek, slévárenských písků a lomových odprašků v kompozitních směsích pro stavebnictví

Plánovaný termín dosažní výsledku: 12/2022
Výsledku dosaženo: --

Souhrnný technický dokument, který bude obsahovat technické a environmentální podklady pro legislativní úpravy druhotných surovin (např. různých typů strusek, odpadních slévárenských písků, lomových odprachů, skla, keramiky atd.) ve stavebnictví. Poklad bude navázán na dosavadní poznatky řešitelského a nové poznatky získané při řešení projektu. Součástí budou i poznatky z enviromentálního pohledu a zdravotního rizika, a to včetně stanovení kritérií a mezních hodnot.

Dokumenty k výsledku: --

SS03010302-V5 (O)

Podklady pro legislativní úpravu využívání sádrokartonových odpadů, obdobných typů stavebních odpadů a odpadů z jiných oblastí průmyslu při výstavbě

Plánovaný termín dosažní výsledku: 12/2022
Výsledku dosaženo: --

Souhrnný technický dokument, který bude obsahovat technické a environmentální podklady pro legislativní úpravy používání druhotných surovin na bázi sádry (sádrokartonových desek, sádrovláknitých desek, bloků, tvarovek atd.) ve stavebnictví. Poklad bude navázán na dosavadní poznatky řešitelského a nové poznatky získané při řešení projektu. Součástí budou i poznatky z enviromentálního pohledu a zdravotního rizika, a to včetně stanovení kritérií a mezních hodnot.

Dokumenty k výsledku: --

SS03010302-V6 (O)

Podklady pro využívání odpadních plastů a mikroplastů v betonech a obdobných kompozitech

Plánovaný termín dosažní výsledku: 12/2022
Výsledku dosaženo: --

Souhrnný technický dokument, který bude obsahovat technické a environmentální podklady pro legislativní úpravy použití druhotných surovin na bázi mikroplastů ve stavebnictví v podobě cementových kompozitních materiálů. především betonů. Poklad bude navázán na dosavadní poznatky řešitelského a nové poznatky získané při řešení projektu. Součástí budou i poznatky z enviromentálního pohledu a zdravotního rizika, a to včetně stanovení kritérií a mezních hodnot.

Dokumenty k výsledku: --

SS03010302-V7 (O)

Podklady pro využívání tetrapaků v betonech a obdobných kompozitech

Plánovaný termín dosažní výsledku: 12/2022
Výsledku dosaženo: --

Souhrnný technický dokument, který bude obsahovat technické a environmentální podklady pro legislativní úpravy použití odpadů na bázi tetrapaků a podobných typech odpadů ve stavebnictví v podobě uplatnění v cementových kompozitních materiálůch Poklad bude navázán na dosavadní poznatky řešitelského a nové poznatky získané při řešení projektu. Součástí budou i poznatky z enviromentálního pohledu a zdravotního rizika, a to včetně stanovení kritérií a mezních hodnot.

Dokumenty k výsledku: --

SS03010302-V8 (Vsouhrn)

Souhrnná výzkumná zpráva k otázkám selektivní demolice, řízené dekonstrukci a aspektům vícenásobné recyklace stavebních materiálů

Plánovaný termín dosažní výsledku: 12/2023
Výsledku dosaženo: --

Souhrnná výzkumná zpráva k otázkám selektivní demolice budov, řízené dekonstrukci (dekompozici) a aspektům vícenásobné recyklace stavebních materiálů jako standardního nástroje, kterým se Česká republika přiblíží současným evropských i celosvětovým trendům v této oblasti. Výstup by měl přinést nový pohled na řešenou problematiku a to i v návaznosti na pilotní dekonstrukci budovy v rámci projektu.

Dokumenty k výsledku: --

SS03010302-V9 (NmetC)

Certifikovaná metodika postupů selektivní demolice v rámci prevence předcházení vzniku odpadů a dalšího využití stavebních a demoličních odpadů

Plánovaný termín dosažní výsledku: 12/2023
Výsledku dosaženo: --

Certifikovaná metodika postupů selektivní demolice v rámci prevence předcházení vzniku odpadů a dalšího využití stavebních a demoličních odpadů. Metodika bude sestavena na základě stávajícího know-how řešitelského týmu a z realizace pilotní dekompozice vybrané budovy v rámci projektu. kterou provede společnost Moravostav ve spolupráci s dalšími partnery projektu, a z které bude provedena vizuální dokumentace (stav před dekompozicí, v průběhu dekompozice a skládkování v recyklačním středisku).

Dokumenty k výsledku: --

SS03010302-V10 (O)

Metodika selektivní dekonstrukce a vícenásobná recyklace
v ČR

Plánovaný termín dosažní výsledku: 12/2023
Výsledku dosaženo: --

Metodika selektivní dekonstrukce a současně s tím vícenásobná recyklace, se kterou se musí počítat - stav poznání a doporučení, jak z hlediska dalšího výhledu v ČR postupovat.

Dokumenty k výsledku: --

SS03010302-V11 (Ztech)

Pilotní projekt dekompozice (dekonstrukce) budovy

Plánovaný termín dosažní výsledku: 12/2023
Výsledku dosaženo: --

Výstup bude vycházet z poznatků souhrnné zprávy a dosud existujících doporučení či pokynů, které v ČR platí. Současně bude vycházet z nejlepší evropské praxe. Metodika bude definovat procesní postupy, které bude nezbytné provést před vlastní demolicí a to včetně předdemoličního auditu. Současně bude obsahovat soubor opatření či doporučení, jak efektivně při demolici či dekonstrukci postupovat, aby byla posílena možnost maximální recyklace a zamezilo se nechtěné kontaminaci vhodných recyklátů.

Dokumenty k výsledku: --

SS03010302-V12 (O)

Srovnávací metodika výrobků z druhotných materiálů ve stavebnictví a srovnatelných výrobků z primárních surovin a jejich vliv na klimatickou změnu

Plánovaný termín dosažní výsledku: 12/2023
Výsledku dosaženo: --

Metodika vyhodnocení výrobků z druhotných surovin pomocí běžných metod pro vyhodnocení uhlíkové stopy. Metodika bude navržena tak, aby tyto výrobky mohly být z těchto hledisek porovnány s výrobky z primárních (těžených) surovin.

Dokumenty k výsledku: --

SS03010302-V13 (Vsouhrn)

Souhrnná výzkumná zpráva přehledu požadavků a potenciálu využívání recyklovaných materiálů v hodnotících systémech LEED, BREEAM, WELL, SBTool atd.

Plánovaný termín dosažní výsledku: 12/2023
Výsledku dosaženo: --

Výzkumná zpráva má za cíl shrnout aktuální stav poznání v oblasti využívání stavebních recyklátů a to z pohledu domácí stavební praxe, ale i zkušeností dobré praxe v Evropě, včetně zahrnutí trendů a politik, kterými se EU aktuálně ubírá a bude ubírat. Zpráva bude akcentovat možnosti a řešení pro maximalizaci využití recyklace a opětovného použití SDO. Bude identifikovat bariéry a shrne doporučující kroky a další nezbytná opatření, aby se posilovala a rozvíjela maximalizace recyklování SDO.

Dokumenty k výsledku: --

SS03010302-V14 (Jimp)

Hodnocení uhlíkové stopy z pohledu využití stavebních a demoličních odpadů ve stavebnictví

Plánovaný termín dosažní výsledku: 12/2023
Výsledku dosaženo: 12/2023

Odborný článek v impaktovaném časopisu v databázi WOS, který se zabývá problematikou využití stavebních materiálů ve stavebnictví, zohledňuje ekologické aspekty využití takovýchto materiálů nebo hodnotí jejich vliv na životní prostředí. Článek představí problematiku z pohledu České republiky a porovnání s podobnými řešeními v rámci Evropské unie a z pohledu celosvětového.